Binance Phân Phối GAS Cho Các Chủ Sở Hữu NEO Như Thế Nào?

Theo những thông tin mới nhất được Binance thông báo, những người sở hữu các đồng NEO sẽ được nhận một số lượng GAS hàng thánh được sản xuất và phát hành bởi NEO. Có một vài phương pháp được áp dụng để Binance phân phối GAS cho các chủ sở hữu NEO, và bạn có thể sử dụng để tính toán số lượng GAS/NEO mà mình nhận được.

Theo Phương Pháp Thống Kê

Số GAS/NEO được phân phối theo công thức sau đây:

Số GAS được phân phối = Tổng số GAS sẽ được phân phối * Tỷ lệ vị trí của người đang giữ NEO (lấy 8 chữ số sau dấu thập phân).

Trong khi đó, tỷ lệ vị trí của người giữ NEO = Tổng số vị trí hàng ngày của chủ sở hữu NEO / Tổng số vị trí hàng ngày của tất cả người dùng sở hữu NEO.

Số vị trí hàng ngày và tổng số vị trí hàng ngày được lấy dựa trên bản chụp hàng ngày của  các giao dịch NEO.

Thời Gian Binance Phân Phối GAS Cho Các Chủ Sở Hữu NEO

Binance sẽ thực hiện việc phân phối GAS trước 12 giờ sáng của ngày thứ hai đầu tiên hàng tháng. Các số liệu thống kê sẽ được tính khi bắt đầu một ngày của Binance. Thời gian lấy số liệu bản chụp đầu tiên là 8 giờ sáng, ngày 14 tháng 7 năm 2017.

Quy Trình Phân Phối GAS/NEO

Bạn hãy theo dõi ví dụ dưới đây để hiểu quy trình Binance phân phối GAS cho các chủ sở hữu NEO của mình.

Giả sử, người dùng A nằm trong phạm vi được thống kê và phân phối, và A giữ NEO trong ba ngày với các vị trí lần lượt là 30, 300 và 60. Khi đó, tổng vị trí của NEO hàng ngày là 390.

Nếu giả sử trong tháng này, tổng số GAS có thể được phân phối là 1000, và tổng vị trí hàng ngày cho tất cả các người dùng sở hữu NEO là 600000.

Khi đó, số GAS mà Binance phân phối cho người dùng A = 1000 * 390/600000 = 0.65 GAS/NEO.

Binance Phân Phối GAS Cho Các Chủ Sở Hữu NEO Như Thế Nào?
5 (100%) 3 vote[s]


There are no comments yet

Avatar
  • Hello, guest